Aktualności

09-11-2022
Klub Prawicy Bydgoskiej I Fundacja Bezpieczny Swiat zapraszaja na Jarmark Bozonarodzeniowy we Wroclawiu. Wyjazd w sobote
 
09-11-2022
 
09-11-2022
 Statut Fundacji

07-09-2010

STATUT FUNDACJI

(tekst jednolity)

"Fundacja Bezpieczny Świat"


I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
1. "Fundacja Bezpieczny Świat" zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatora Magdalenę Florek zamieszkałą w Nowej Wsi Wielkiej przy ul. Jagodowej 6, aktem notarialnym sporządzonym za Repertorium A nr 8636/2008 w Kancelarii Notarialnej
w Bydgoszczy, przy ulicy Gdańskiej 32/6a w dniu 5 listopada 2008 roku przed notariuszem Marcinem Paradowskim.
2. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach
(t.j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)
oraz niniejszego Statutu.
§ 2
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. 

§ 4
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
w językach obcych.
4. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczpospolitej Polskiej może tworzyć przedstawicielstwa.

§ 5
1. Dla efektywnego realizowania celów Fundacja może współpracować i współdziałać z innymi organizacjami o zbieżnych celach w kraju i za granicą.
2. Fundacja może ustanawiać odznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz
z nagrodami rzeczowymi i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. Odznaczenia przyznaje Zarząd Fundacji.
3. Osobom szczególnie zasłużonym Fundacja może przyznawać tytuł „Zasłużony Partner i Sponsor Fundacji Bezpieczny Świat” wraz z odznaką brązową, srebrną lub złotą.
4. Regulamin nadawania tych odznaczeń oraz wzór odznaczenia ustali Rada Fundacji.
5. Fundacja może zapraszać do partnerstwa instytucje, firmy i osoby fizyczne. Osoby prawne i fizyczne, które podejmą z Fundacją w oparciu o długoterminową umowę stałą współpracę dla realizacji celów Fundacji, uhonorowane tytułem „Zasłużonego Partnera i Sponsora Fundacji Bezpieczny Świat”, mogą być powołane do Rady Fundacji, zgodnie z § 19 ust. 3.

§ 6
1. Nadzór nad Fundacją sprawować będzie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2. Nadzór nad Fundacją w sferze działalności jako organizacji pożytku publicznego sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
§ 7
Fundacja używa pieczęci owalnej z napisem w otoku wskazującym jej nazwę i siedzibę z logiem w środku oraz pieczątki prostokątnej z danymi Fundacji, tj. nazwą, adresem i numerem KRS.II  CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8
Celem Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego
i socjalnego osób, w tym dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

§ 9
I. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie projektu Fundatorki pod nazwą „Bezpieczny Świat”, stanowiącego załącznik nr 1 do statutu, oraz innych projektów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem w Polsce i na świecie;
2. Prowadzenie poradnictwa w zakresie umożliwiającym pełne korzystanie przez dzieci
i młodzież oraz osoby dorosłe z ochrony prawnej dla ofiar wypadków drogowych, przestępstw, w tym m.in. molestowania, a także prowadzenie poradnictwa prawnego
i obywatelskiego dla osób dorosłych w zakresie będącym celami Fundacji;
3. Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów na rzecz powszechnej edukacji
w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz programów bezpieczeństwa i zapobiegających przestępstwom przeciwko zdrowiu i życiu;
4. Działania na rzecz tworzenia i wdrażania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
5. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, mediami, ze szkołami, Strażą Pożarną i Policją w zakresie zgodnym
z celami działania Fundacji;
6. Występowanie w interesie osób poszkodowanych i ich rodzin, poprzez m.in. udzielanie im wszelkiego rodzaju pomocy, w tym pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej oraz innej w zakresie będącym celami Fundacji;
7. Działania propagujące bezpieczeństwo kobiet;
8. Propagowanie, wdrażanie i szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
9. Udział w dialogu społecznym i jego promowanie, jako narzędzia zapewniającego zwiększenie zainteresowania społeczeństwa kwestiami  bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych;
10. Propagowanie i szkolenia w zakresie mediacji jako instrumentu wspierającego rozwiązywanie problemów związanych z celami Fundacji;
11. Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego połączonego z edukacją dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie objętym celami Fundacji w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej;
12. Działalność wychowawcza, profilaktyczna i edukacyjna służąca zapobieganiu patologiom społecznym oraz promująca zdrowie, zdrowy styl życia, kulturę fizyczną i sport;
13. Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz pomoc
w minimalizowaniu skutków nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas czynnego uprawiania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
14. Wspieranie instytucji i organizacji odpowiedzialnych za ład i porządek oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo społeczeństwa, grup społecznych i jednostek;
15. Inspirowanie, wspieranie oraz realizacja kompleksowych badań na temat przyczyn powstawania zagrożeń w ruchu drogowym, sieciach internetowych, w życiu rodzinnym, zawodowym i społecznym;
16. Promowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako czynnika kształtowania bezpieczeństwa interesów społecznych;
17. Pomoc w zdobywaniu, podnoszeniu oraz uzupełnianiu kwalifikacji niezbędnych na danym stanowisku pracy, w ramach bezpieczeństwa socjalnego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;
18. Wsparcie zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych w celu poprawy ich bezpieczeństwa oraz integracji środowiskowej;
19. Organizację szeroko pojętych działań pomocowych oraz wolontariatu zgodnych z celami Fundacji;
20. Działania Public Relations, marketingowe, reklamowe, promocyjne i wystawiennicze, eventowe, lobbingowe oraz wszelkie zgodne z prawem działania wspomagające realizację celów Fundacji;
21. Działania zmierzające do wyrównywania szans osób dyskryminowanych w celu poprawy ich sytuacji społecznej;
22. Wspieranie, a także zwrotne i bezzwrotne dofinansowywanie lub finansowanie inicjatyw zgodnych z celami Fundacji;
23. Współfinansowanie i finansowanie kosztów studiów, stażów, szkoleń, praktyk oraz stypendiów dla uczniów i studentów, odbywających naukę w celu zdobycia zawodów lub umiejętności przydatnych im do zdobycia zatrudnienia oraz wspieranie inicjatyw proedukacyjnych w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
24. Organizację stażów, praktyk, szkoleń oraz stypendiów dla uczniów i studentów, odbywających naukę w celu zdobycia zawodu lub miejsca zatrudnienia oraz wspieranie tego typu inicjatyw w zakresie zgodnym z celami Fundacji;
25. Udział w targach i wystawach gospodarczych i wspieranie działań przy ich organizowaniu, o ile targi te i wystawy są związane z promocją towarów i usług mogących służyć celom Fundacji;
26. Działalność doradcza, edukacyjna, wydawnicza i badawcza w zakresie zgodnym z celami Fundacji.

§ 10
Dla osiągnięcia swych celów, Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.III  DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 11
Dla osiągnięcia celów Fundacji, może ona prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. produkcji artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z);
2. produkcji pozostałych wyrobów z papieru i tektury, takich jak etykietki, ozdoby, pamiątki (PKD 17.29.Z);
3. pozostałego drukowania, tj. książek, broszur, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam, albumów, kalendarzy, pamiętników, formularzy, listowników (PKD 18.12.Z);
4. działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z);
5. introligatorstwa i podobnych usług (PKD 18.14.Z);
6. reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z);
7. pozostałej działalności wydawniczej, takiej jak wydawnictwo, włączając udostępnienie w trybie on-line: katalogów, plakatów, reprodukcji dzieł sztuki, materiałów reklamowych, pozostałych wyrobów drukowanych oraz innych informacji w trybie on-line  (PKD 58.19.Z);
8. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B);
9. pośrednictwa w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);
10. działalności fotograficznej (PKD 74.20.Z);
11. wynajmu i dzierżawy maszyn i urządzeń biurowych, włączając w to komputery (PKD 77.33.Z);
12. wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z);
13. prowadzenia galerii sztuki (PKD 47.78.Z);
14. działalności związanej z organizacją targów, wystaw, szkoleń i kongresów (82.30.Z);
15. prowadzenia salonów wystawienniczych (PKD 90.04.Z).

§ 13
Dochody osiągane z działalności, o której mowa w § 12, przeznaczone będą wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

§ 14
1. Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) pomocy społecznej bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych w postaci wydawania bezpłatnych obiadów, paczek żywnościowych i paczek świątecznych (PKD 88.10.Z);
2) działalności charytatywnej (PKD 88.99.Z).
2. Fundacja prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie:
1) badania stosunków międzyludzkich (public relations), opinii społecznej i komunikacji (PKD 70.21.Z);
2) pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
3) prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z).IV  DOCHODY I MAJĄTEK FUNDACJI

§ 15
1. Majątek Fundacji stanowią:
a) fundusz założycielski w kwocie 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), tj. środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację,
b) ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza dodatkową kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 16
1. Fundacja może czerpać dochody z następujących źródeł:
a) darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek krajowych i zagranicznych,
b) spadków, zapisów, subwencji, dotacji, grantów,
c) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
d) działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) odsetek z lokat bankowych.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn oraz zapisów i spadków będą  używane na realizację celów Fundacji z uwzględnieniem woli spadkodawców,  ofiarodawców.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenia wymagane przepisami prawa.
4. W wypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 17
Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
2. przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


V  ORGANY FUNDACJI

§ 18
Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji,
2. Zarząd Fundacji.

VI RADA FUNDACJI

§ 19
1. Rada Fundacji składa się z 3 do 9 członków. Pierwszą radę Fundacji powołuje Fundator.
2. W skład pierwszej Rady Fundacji powołanej przez Fundatora wchodzą:
– Magdalena Beata Florek – Fundator – Przewodnicząca Rady Fundacji
– Lucyna Anna Dziemitko-Gwiazdowska – Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji
– Monika Hermann – członek Rady Fundacji
– Renata Siewert – członek Rady Fundacji
– Wojciech Piotr Kończal – członek Rady Fundacji
– Sebastian Michał Chmara – członek Rady Fundacji
– Michał Jerzy Gliński – członek Rady Fundacji
3. Rada Fundacji może dokoptować do swego składu „Zasłużonego Partnera i Sponsora Fundacji Bezpieczny Świat”, o którym mowa w § 5, a ponadto może dokonywać zmian w swoim składzie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 19 ust. 6-11.
4. Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady.
5. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Fundator, który piastuje to stanowisko dożywotnio, chyba, że dobrowolnie zrzeknie się tej funkcji i wskaże swego następcę. Jeżeli następca nie zostanie wskazany przez Fundatora, Rada Fundacji może powołać spośród siebie nowego Przewodniczącego Rady oraz dokonać wyborów uzupełniających.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji jest bezterminowe.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci,
b) złożenia rezygnacji,
c) utraty zdolności do czynności prawnych lub sądowego pozbawienia praw publicznych,
d) odwołania, zgodnie z procedurą wskazaną w § 19 ust. 8 i 9.
8. Odwołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić z powodu zaistnienia przypadków innych niż wskazane w § 19 ust. 7 pkt a-c, takich jak długotrwała choroba uniemożliwiająca, bądź w znaczny sposób utrudniająca pełnienie funkcji przez Członka Rady Fundacji albo utrata zaufania pozostałych Członków Rady do danego Członka Rady.
9. Odwołanie Członka Rady Fundacji, o którym mowa w ust. 7 i 8, może nastąpić, jeżeli z wnioskiem o jego odwołanie wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji. W głosowaniu tym nie bierze udziału Członek Rady Fundacji, którego wniosek o odwołanie dotyczy. Wniosek o odwołanie powinien zwierać uzasadnienie. Głosowanie jest tajne. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.
10. Powołanie Członka Rady Fundacji może nastąpić jeżeli z wnioskiem takim wystąpi co najmniej 2/3 aktualnego składu Rady Fundacji oraz z zachowaniem zastrzeżeń zawartych w § 19 ust. 11. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata/kandydatów na Członka/Członków Rady Fundacji wraz z uzasadnieniem. Głosowanie w przedmiocie powołania nowego Członka Rady Fundacji jest tajne. Powołanie następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.
11. Wnioski, o których mowa powyżej, są składane do Zarządu Fundacji. Powołanie nowego Członka Rady Fundacji jest możliwe, jeżeli Fundator nie zgłosi sprzeciwu co do osoby kandydata, a o posiedzeniu Rady Fundacji, na którym odbywa się głosowanie nad odwołaniem lub powołaniem, powiadomieni zostali skutecznie wszyscy Członkowie Rady, nie później aniżeli 14 dni przed posiedzeniem.

§ 20
1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, ale nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji lub na wniosek Fundatora.
3. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi Przewodniczący Rady Fundacji lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący.
4. Na posiedzeniach Rady Fundacji mogą być obecni członkowie Zarządu.
5. Każdy Członek Rady Fundacji ma prawo zażądać udzielenia wyjaśnień i sprawozdań od poszczególnych członków Zarządu i pracowników Fundacji oraz wglądu do całości dokumentacji Fundacji, w tym też do dokumentacji finansowej.

§ 21
1. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równej ilości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Fundacji lub jego pełnomocnika. Uchwały Rady Fundacji w przedmiocie odwołania lub powołania Członków Zarządu zapadają w głosowaniu tajnym.
3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.

§ 22
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy sprawowanie nadzoru nad realizacją celów Fundacji oraz kontrola jej działalności.
2. Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
2) rozpatrywanie i opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
3) ustalanie kierunków i metod działania Fundacji,
4) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz podpisywanie z nimi umów,
5) określanie celów, programów działania oraz zasad wspierania projektów, w tym przede wszystkim warunków przyznawania pomocy przez Fundację oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzane przez podmioty korzystające z pomocy Fundacji,
6) proponowanie zmian Statutu i opiniowanie projektów zmian Statutu przedstawionych przez Fundatora,
7) zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
8) wybór biegłego rewidenta,
9) opiniowanie wniosków Fundatora w przedmiocie połączenia z inną Fundacją,
10) podejmowanie innych decyzji zastrzeżonych dla kompetencji niniejszego organu postanowieniami niniejszego Statutu,
11) ocena pracy Zarządu i zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych i z działalności oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu Fundacji,
12) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji w każdym zakresie jej działalności,
13) nadzór nad całokształtem działalności Fundacji,
14) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.
3. Rada Fundacji w celu wykonywania swoich zadań jest uprawniona do:
1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji oraz żądania wyjaśnień od Zarządu i pracowników Fundacji,
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
4. Dla wykonywania swoich uprawnień Rada Fundacji może powoływać biegłych, ekspertów i innych specjalistów z dziedziny będącej przedmiotem badania.VII ZARZĄD  FUNDACJI

§ 23
1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora
– Przewodniczącego Rady Fundacji. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.
Pierwszy Zarząd tworzą:
Joanna Ewa Czerska-Thomas – Prezes Zarządu Fundacji,
Magdalena Ewa Andrzejewska – Wiceprezes Zarządu Fundacji,
Katarzyna Piskorska – członek  Zarządu,
Grażyna Nita – członek  Zarządu.
2. Członkostwo Członka Zarządu Fundacji wygasa w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania Członka Zarządu przez Radę Fundacji w drodze jej uchwały.
3. Odwołanie Członka Zarządu może nastąpić w każdym czasie na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu. Odwołanie następuje uchwałą Rady Fundacji podjętą w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 członków Rady.

§ 24
1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji, planów finansowych, projektów przyszłych działań niezbędnych do realizacji celów Fundacji,
b. uchwalanie regulaminów, zarządzeń i sprawozdań,
c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji dotacji oraz ich redystrybucję związaną z realizacja celów Fundacji,
f. występowanie do Przewodniczącego Rady Fundacji z wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie połączenia z inną  Fundacją oraz likwidację  Fundacji.
g. udzielanie wyjaśnień i wykonywanie sprawozdań na wniosek członków Rady Fundacji.

§ 25
1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Zarządu lub na wniosek Fundatora lub na podstawie wniosku Rady Fundacji.


VIII  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
Decyzje w sprawie:
a) zmian Statutu, w tym również zmian celów Fundacji,
b) połączenia Fundacji z inną fundacją, podejmuje Rada Fundacji uchwałą 2/3 głosów z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek Zarządu Fundacji.

§ 27
1. Fundacja dla efektywnego realizowania swoich celów może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić w wypadku, jeżeli w jej wyniku istotnej zmianie mogłyby ulec cele Fundacji.

§ 28
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji na wniosek Fundatora powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 29
1. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.
2. Likwidację prowadzą 2 likwidatorzy powołani uchwałą Rady Fundacji.

§ 30
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających w Rzeczypospolitej fundacji o zbliżonych celach i rozdysponowują je likwidatorzy.

§ 31
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące fundacji a także organizacji pożytku publicznego w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego.


Bydgoszcz, dnia 18.02.2009r.FUNDATOR
Magdalena Beata Florek
 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
© Copyright 2009-2023 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia