Aktualności

07-06-2024
Fundacja Bezpieczny Świat w ramach Seniorady organizuje bezpłatne pokazy filmowe. Po każdym seansie będą do wygrania podwójne
 
15-05-2024
Fundacja Bezpieczny Świat zaprasza na kolejne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury  w Nowej Wsi Wielkiej. Gawęda o powstaniu
 
15-03-2024
Za nami dzień otwarty Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Nowej
 

O Fundacji Bezpieczny Świat


logo_FBS_chmurka_bez_tla_maleFundacja Bezpieczny Świat (FBŚ) działa nieprzerwanie od listopada 2018 roku jest organizacją Pożytku Publicznego posiadającą uprawnienia do ubiegania się 1% odpisu podatku dla organizacji pozarządowych o charakterze ważnym społecznie.

Fundacja Bezpieczny Świat, została ustanowiona przez Fundatora Magdalenę Florek, aktem notarialnym sporządzonym za Repetytorium A nr 8636/2008 w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 32/6a w dniu 5 listopada 2008 roku przed notariuszem Marcinem Paradowskim. Fundacja działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.),
Statutu Fundacji. Władzę w Fundacji Bezpieczny Świat sprawuje Prezes Fundacji we współpracy z Zarządem Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez: 

Prowadzenie poradnictwa w zakresie umożliwiającym pełne korzystanie przez dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z ochrony prawnej dla ofiar wypadków drogowych, przestępstw, a także prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób dorosłych w zakresie będącym celami Fundacji;

- Działania propagujące bezpieczeństwo kobiet, rodziny, równości traktowania kobiet i mężczyzn oraz zdrowych elementów programu zrównoważonego rozwoju;

- Inicjowanie, organizowanie i prowadzenie programów na rzecz powszechnej edukacji w zakresie ochrony zdrowia i życia oraz programów bezpieczeństwa i zapobiegających przestępstwom przeciwko zdrowiu i życiu;

-Działania na rzecz tworzenia i wdrażania programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;

-Występowanie w interesie l osób poszkodowanych i ich rodzin, poprzez m.in. udzielanie im wszelkiego rodzaju pomocy, w tym pomocy prawnej, finansowej, rzeczowej oraz innej w zakresie będącym celami Fundacji;

-Udział w dialogu społecznymi jego promowanie, jako narzędzia zapewniające zwiększenie

zainteresowania społeczeństwa kwestiami bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych;

-Działalność wychowawcza, profilaktyczna i edukacyjna służąca zapobieganiu patologiom społecznym

oraz promująca zdrowie, zdrowy styl życia, kulturę fizyczną i sport;

-Promowanie idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jako czynnika kształtowania bezp. Interesów społecznych;

-Wsparcie zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych w celu poprawy ich bezp. oraz integracji środowiskowej;

- Inne zgodne ze statutem.

- wydawaniem medium obywatelskiego Tygodnik Bydgoski Gazeta i Portal o którym niżej.

Prowadzenie projektu "Dom Wolnego Słowa", a w ramach niego wydawanie "Tygodnika Bydgoskiego" oraz innych mediów obywatelskich (internetowych oraz tradycyjnych) o zasięgu lokalnym i regionalnym o charakterze społeczno-politycznym i religijnym; Uczestnictwo w debacie publicznej i życiu społecznym poprzez tworzenie i prowadzenie portali internetowych, aktywność w mediach społecznościowych oraz mediach tradycyjnych;

Działania wydawnicze i publicystyczne, w tym druk i rozpowszechnianie periodyków,

magazynów, książek, raportów, banerów, ulotek, bilbordów oraz tworzenie wartościowych artykułów, tekstów informacyjnych, infografik i pozostałych treści w internecie;

Odbiorcami działań fundacji są zarówno osoby młode, w tym dzieci, młodzież i osoby dorosłe, wykluczone społecznie, potrzebujące pomocy i wsparcia instytucjonalnego i poradnictwa prawnego. W ciągu dziesięciu lat funkcjonowania Fundacji z jej pomocy skorzystało ponad półtora tysiąca osób. Natomiast jeżeli chodzi o prowadzona działalność medialna i wydawnicza skierowana jest do bydgoskiej i kujawsko-pomorskiej społeczności, a  szczególnie mieszkańców Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego oraz częściowo całego naszego regionu. Poruszana na łamach gazety i portalu tematyka dotyczy kwestii istotnych i ważnych z punktu widzenia lokalnej społeczności, środowisk twórczych, sportowych, akademickich, dzieci i młodzieży szkolnej i ponadpodstawowej.

Fundacja posiada doświadczenie we współpracy z instytucjami / podmiotami, które były partnerami organizowanych przez nią akcji (wymienione poniżej). Fundacja prowadzi działania ciągłe (np. poradnictwo prawne, psychologiczne, działalność wydawniczą), jak również realizuje działania w ramach konkretnych projektów. Poniżej opisano wybrane:

--Akcja Rodzic Działa! to inicjatywa mieszkańców Bydgoszczy, która została podjęta, aby Bydgoszcz stała się miejscem przyjaznym rodzinom z małymi dziećmi poprzez rozwój infrastruktury miasta, udoskonalanie usług uwzględniających potrzeby małych dzieci i ich rodziców oraz poszerzenie wiedzy mieszkańców Bydgoszczy na temat sposobów godzenia życia rodzinnego i zawodowego.

Partnerami Fundacji w akcji byli: Fundacja Kreatywnej Edukacji, Centrum Zabaw Animacji i Rozwoju CZAR Dzieci, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Szkoła Językowa dla Dzieci Peek-a-boo, Radio Plus, Gazeta Wyborcza.

- Jednym z założeń statutowych Fundacji jest profilaktyka zdrowia psychicznego i prowadzenie nieodpłatnych porad psychologicznych. W związku z ww. w siedzibie Fundacji można uzyskać darmowe porady psychologa. Ponadto prowadzona jest również działalność związana z darmowymi poradami prawnymi. Akcja skierowana m.in. do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, bezrobotnych, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie itd. z obszaru Bydgoszczy i okolic. Z porad skorzystało kilka tysięcy osób.

- Ogólnopolski Program Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczna droga” realizowany jako projekt i zadanie statutowe Fundacji Bezpieczny Świat. Program ten budowany jest w formie zintegrowanego i interaktywnego narzędzia edukacyjno-propagandowego służącego poprawie bezpieczeństwa. W ramach tego programu promowane są właściwe postawy, bezpieczne zachowania oraz bezpieczny styl życia we współczesnym świecie. Fundacja wydała broszurę o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

Wydanie przez 5 lat łącznie ponad 75 tys. broszur i pakietów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w postaci mutacji pakietu BEZPIECZNA DROGA Z LOTOS pod patronatem min. Infrastruktury oraz wydanie 25 tys. broszur i pakietów BRD w postaci mutacji pakietu BEZPIECZNA DROGA pod patronatem Prezydenta M/ Bydgoszczy, Marszałka Woj. Kuj.-Pom. i WORD Bydgoszcz, które trafiły do szkół i przedszkoli województwa.

- Stworzenie programu kształcenia zintegrowanego dla I etapu edukacji szkolnej „Odkrywajmy Świat”, zakwalifikowanego przez WORDy jako materiał edukacyjny dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zakresie nauczania i profilaktyki BRD.

- Przeprowadzenie przez kilka lat z rzędu akcji BEZPIECZNE FERIE Z WORD oraz uczestniczenie jako Partner i współpomysłodawca, przez 5 lat akcji BRD w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa.

- Założenie wydawnictwa DOM WOLNEGO SŁOWA i zlecenie wydawania, na podstawie umowy licencyjnej „Tygodnika Bydgoskiego” w postaci papierowej gazety, prowadzenie portalu w Internecie o tym samym tytule. Fundacja w celu realizacji swoich zadań statutowych współpracuje również z partnerami prywatnymi, m.in. nawiązała stałą współpracę z grupą reklamową Remedia, która mimo ogromnych kosztów, obsługuje,  składa i drukuje „Tygodnik Bydgoski” w rozliczeniu za obsługę reklam w gazecie i portalu. Fundacja współpracuje również z kancelariami prawnymi w zakresie darmowych porad prawnych, jak również ze specjalistami w zakresie psychologii i darmowych porad psychologicznych. Partnerami medialnymi fundacji są m.in. MMBydgoszcz.pl, rodzicdziala.pl, Radio Złote Przeboje i in., które nagłaśniały rozmaite akcje FBŚ. Obecnie Fundacja chciałaby skupić się na skutecznej promocji swoich działań statutowych oraz rozwijaniu

pionu wydawniczego „Tygodnik Bydgoski”, który z roku na rok zyskuje na popularności, trafiając tym samym do szerszego grona odbiorców.

Fundacja Bezpieczny Świat współpracuje z różnorodnymi podmiotami: sektorem bussines, samorządem i rządem, a także innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami tworząc pomost pomiędzy lokalną społecznością

a ww. podmiotami. Wśród partnerów można wymienić:

- współpracę z biznesem – stała współpraca z grupą reklamową Remedia (druk, reklama, wydawanie „Tygodnika Bydgoskiego” drukiem), z kancelariami prawnymi w zakresie darmowych porad prawnych

oraz ze specjalistami w zakresie psychologii w zakresie darmowych porad psychologicznym,

- współpracę z samorządem i rządem – Urząd Miasta Bydgoszczy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

- współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
- Stowarzyszenie Sancuts Paulus wydawcą portalu Katolicka.Bydgoszcz.pl,

Partnerami medialnymi fundacji są m.in. MMBydgoszcz.pl, rodzicdziala.pl, Radio Złote Przeboje i in., które nagłaśniały rozmaite akcje FBŚ.

Należy zatem stwierdzić, iż Fundacja posiada potencjał instytucjonalny, organizacyjny i programowy, jednak sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest uzależniona od darowizn i datków firm lub ludzi dobrej woli, dlatego można uznać ją za niestabilną. Niewielkie zróżnicowanie przychodów i brak wystarczających środków finansowych nie pozwala Wnioskodawcy na dalszy rozwój organizacji, w tym

zatrudnienie personelu, zakup niezbędnego sprzętu, promocję prowadzonej działalności, rozwój działalności wydawniczej związanej z Tygodnikiem Bydgoskim. Fundacja w chwili obecnej nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, z której przychody mogłoby przeznaczać na realizację swoich celów statutowych.

Dotychczasowe działania i osiągnięcia Fundacji to:

I. Wydanie broszury o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego i pakietu własnego autorstwa, pomysłu i kreacji (Fundator Magdalena Florek i Członek Zarządu Lucyna Dziemitko-Gwiazdowska) pt. „BEZPIECZNA DROGA” przeznaczonego dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych jako program zatwierdzony przez  Ministerstwo Edukacji Narodowej.

1. „ABC…Program wychowania przedszkolnego XXI Wieku”, nr dopuszczenia DKW 0 4013 – 1/00.

2. Programu kształcenia zintegrowanego dla I etapu edukacji szkolnej „Odkrywajmy Świat” nr dopuszczenia DKW 0 4014 – 160/00.

3. Potwierdzonego i zakwalifikowanego przez WORDy jako materiał edukacyjny dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych w zakresie nauczania i profilaktyki BRD dopuszczony przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Ministerstwie Infrastruktury w Warszawie.

II. Wydanie 25 tysięcy broszur i pakietów BRD w postaci mutacji pakietu „BEZPIECZNA DROGA” pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Konstantego Dombrowicza, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego i WORD Bydgoszcz, które trafiły do szkół i przedszkoli województwa Kujawsko-Pomorskiego.

III. Wydawanie przez pięć lat łącznie ponad 75 tysięcy broszur i pakietów BRD w postaci mutacji pakietu „BEZPIECZNA DROGA Z LOTOS” pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, które to pakiety i strona internetowa Bezpiecznadrogazlotos.pl stanowiły przez pięć lat podstawę programu BRD w ramach działań społecznej odpowiedzialności biznesowej w polskiej spółce paliwowej LOTOS S.A.

IV. Przeprowadzenie przez kilka lat z rzędu akcji „BEZPIECZNE FERIE Z WORD” oraz uczestniczenie jako Partner i współpomysłodawca przez pięć kolejnych lat akcji BRD w ramach Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa.

V. Nieprzerwanie od siedmiu lat kilka tysięcy mniej zamożnych bydgoszczan skorzystało
z organizowanych przez Fundację „Bezpłatnych porad prawnych”  i „Bezpłatnych porad psychologicznych”. 

VI. Przeprowadzenie przez ostatnie kilka lat kilkunastu spotkań i referatów o bezpieczeństwie
i zagrożeniach w sieci, w szkole, na ulicy oraz w domu i rodzinie.

VII. Założenie wydawnictwa „DOM WOLNEGO SŁOWA” i zlecenie wydawania, na podstawie umowy licencyjnej, „Tygodnika Bydgoskiego” Gazeta i Portal wydawanego od grudnia 2016 roku w postaci papierowej gazety i Portalu w internecie. Innym celem wskrzeszenia wydawnictwa było wznowienie wydawania innych tytułów jako projektów uśpionych (Gazeta Bydgoska, Tygodnik Toruński, Tygodnik Kujawski).

VIII. Przeprowadzenie kilku szkoleń i warsztatów z zakresu wychowania dzieci i bezpieczeństwa, zagrożeń w domu i rodzinie, w drodze do szkoły i w szkole .

IX. Przeprowadzenie, w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, trzydniowych szkoleń i warsztatów fotograficznych dla fotografów i pracowników pionu Public Relations szkolenia pt. „Gmina w Obiektywie”.

X. Przeprowadzenie przez ostanie cztery lata kilku eventów zewnętrznych i działań pro obywatelskich i patriotycznych między innymi:

- zorganizowanie koncertu pieśni patriotycznych

- gawędy historycznej o Ignacym Janie Paderewskim,

- organizacja spotkania z gawędą historyczną z okazji premiery książki Krzysztofa
Osińskiego pt. Bydgoskie Puzzle

- wieczoru poetyckiego związanego z obchodami 100 lat Odzyskania Niepodległości
przez Polskę

-  spotkanie w związku ze obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
wieczór poetycki z udziałem znanych bydgoskich toruńskich i Tucholskich twórców
i artystów słowa.

-  wieczór kolęd i pieśni patriotycznych w Domu Polskim z udziałem gośćmi specjalnych
Posła Łukasza Schreibera i Europosła Kosmy Złotowskiego.

XI. Jednym z ostatnich a obecnie realizowanych pomysłów fundacji było aplikowanie o przyznanie środków na budowę Dziennych Domów Pomocy dla osób starszych i wykluczonych społecznie. Projekty zyskały pozytywną opinię i zostały przyznane środki na te ważne społecznie inwestycje a Fundacja realizuje właśnie budowę tych dwóch domów.

XII. Fundacja ubiega się o środki na działania i projekty do realizacji celów i zadań statutowych w kilku projektach w tym Marszałka Województwa, ze środków i grantów pomocowych. Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcia kilku projektów napisanych na przełomie 2019/2020.

 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
© Copyright 2009-2024 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018 - 2030