Aktualności

15-03-2024
Za nami dzień otwarty Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Nowej
 
11-03-2024
Fundacja Bezpieczny Świat zaprasza na Międzypokoleniowe warsztaty patriotyczne Kultura i tradycja Pomorza i Kujaw, które
 
05-03-2024
Fundacja Bezpieczny Świat organizuje w sobotę, 4 maja wycieczkę na Żuławy Wiślane. Koszt 140 zl. Zapisy do 20 kwietnia pod
 

Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku wraz z zapleczem na Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Bydgoszczy - ogłoszenie II

01-03-2019

logo

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-11-2018

Numer ogłoszenia

8024

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

• Elektronicznie na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (podpisane i zeskanowane dokumenty)
• Osobiście w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach 8.00–15.30

Adres siedziby:
Fundacja Bezpieczny Świat
ul. Dolina 35, 85-212 Bydgoszcz

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Florek (Prezes Fundacji)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601677996

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej / technicznej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych

2) Roboty budowlane obejmują adaptację 2 połączonych budynków (budynku ochrony w stanie deweloperskim oraz magazynu do remontu kapitalnego) - wraz z częścią pobliskiego terenu - a także ich rozbudowę o nowy, powiązany budynek. 

Prace obejmowały będą przede wszystkim:

Budynek C - Budynek ochrony:
- Malowanie sufitów i ścian

Budynek D - Magazyn:
- Rozbiórki
- Ścianki i stolarka
- Ściana do podjazdu
- Podłoża i posadzki
- Sufit, okładziny, tynki, malowanie
- Naprawa dachu
- Elewacje

Budynek F - Nowy obiekt:
- Rozbiórka i wykopy
- Fundamenty
- Ściany
- Stropodach z ociepleniem i pokryciem
- Podbudowa i posadzki
- Ścianki i stolarka
- Sufit, tynki, malowanie
- Elewacje, schody zewnętrzne

Pozostałe:
- Parking
- Zieleń
- Ogrodzenie

Niezbędne jest także wykonanie nowych instalacji sanitarnych (w tym klimatyzacja, fotowoltaika i pompa ciepła) oraz elektrycznych - patrz szczegółowy opis zamówienia w sekcji Przedmiot Zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie przetargu nieograniczonego w ramach działania 6.1.2 RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – w celu wyłonienia Generalnego Wykonawcy dokumentacji projektowej / technicznej i robót budowlanych w projekcie "Adaptacja z rozbudową istniejącego budynku wraz z zapleczem na Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Bydgoszczy".

Przedmiot zamówienia

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej / technicznej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych

2) Roboty budowlane obejmują adaptację 2 połączonych budynków (budynku ochrony w stanie deweloperskim oraz magazynu do remontu kapitalnego) - wraz z częścią pobliskiego terenu - a także ich rozbudowę o nowy, powiązany budynek. 

Szacunkowy zakres prac:

Budynek C - Budynek ochrony:
- Malowanie sufitów i ścian

Budynek D - Magazyn:
- Rozbiórki
- Ścianki i stolarka
- Ściana do podjazdu
- Podłoża i posadzki
- Sufit, okładziny, tynki, malowanie
- Naprawa dachu
- Elewacje

Budynek F - Nowy obiekt:
- Rozbiórka i wykopy
- Fundamenty
- Ściany
- Stropodach z ociepleniem i pokryciem
- Podbudowa i posadzki
- Ścianki i stolarka
- Sufit, tynki, malowanie
- Elewacje, schody zewnętrzne

Pozostałe:
- Parking
- Zieleń
- Ogrodzenie

Instalacja wod-kan:
- Poziomy podposadzkowe (20m) - 2 szt
- Piony kanalizacyjne (12m) - 2 szt
- Zlewozmywak z baterią w kuchni - 2 szt
- Biały montaż z rurami w WC - 4 szt
- Biały montaż z rurami - prysznic - 1 szt

Instalacja c.o.:
- Rozdzielacze 7-obiegowe - 2 szt

Klimatyzacja:
- Sale wielofunkcyjne duże - 3 szt

Panele fotowoltaiczne:
- Zestaw 8 szt paneli - 2 zestawy

Pompa ciepła:
- Pompa NIBE dla tej wielkości obiektu - 1 szt

Instalacja elektryczna liczona od m2 - 166,5m2:
- lampy 
- gniazdka 
- tablica rozdzielcza
- kontrola dostępu
- instalacja alarmowa
- system wykrywania i sygnalizacji pożaru
- cyfrowa telewizja dozorowa
- system sygnalizacji włamania i napadu

Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej należy do dnia 14.11.2018 r., przesłać elektronicznie w formie skanu, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. zgłoszenie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej / technicznej niezbędnej do przeprowadzenia robót budowlanych

• Kod CPV: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne - 71000000-8

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dokumentacja techniczna / projektowa: 2 stycznia 2019 r. -- 30 kwietnia 2019 r.

2. Roboty budowlane: 2 stycznia 2019 r. -- 31 grudnia 2020 r.

Premiuje się wcześniejsze zrealizowanie prac zgodnie z Kryteriami oceny ofert.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia może być osoba fizyczna lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie niniejszego zamówienia, który posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

a) Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca wykonał (również przy współudziale podwykonawców) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, nie mniej niż 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem realizację: 
• obiektu kubaturowego o powierzchni min. 300 m2 

Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie wykazu zrealizowanych robót – zgodnego z załącznikiem nr 7 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

b) Przed upływem terminu składania ofert wniosą wadium w wysokości 18.750 zł (słownie: osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
i. pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w banku PKO BP nr rachunku 31 1020 1462 0000 7602 0189 3908
ii. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
iii. gwarancjach bankowych,
iv. gwarancjach ubezpieczeniowych,
v. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089).

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, dokument winien zawierać oświadczenie o bezwarunkowym i nieodwołanym zobowiązaniu gwaranta do zapłaty na pierwsze żądanie zamawiającego kwoty wadium.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia w załączniku nr 1 oraz dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 4 lit. b) podpunkty (ii) - (v) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:
- odmówił podpisania umowy,
- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Dodatkowe warunki

c) Warunek złożenia kopii ważnej polisy lub inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 700 000 PLN (siedemset tysięcy złotych 00/100 gr).

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym oraz dołączonego dokumentu spełniającego w/w wymogi. 

d) Warunek złożenia oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z wykazem wykluczeń wskazanych w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego.

Ocena spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym oraz dołączonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 5 podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

--------------------------------------------------
Zasada konkurencyjności

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Z postępowania wykluczone są osoby i podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo w powyższym rozumieniu. Oferenci są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie o niewystępowaniu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym w/w powiązań. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zapytania. Niezłożenie oświadczenia spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrzona.

Nie przewiduje się możiiwości składania ofert częściowych.

--------------------------------------------------
Uzupełnienie oferty, unieważnienie i zakończenie postępowania

1. Jeśli w treści oferty zabraknie istotnych informacji lub będzie ona niejasna dla Zamawiającego, ten ma prawo zwrócić się do Oferenta w celu uzupełnienia oferty lub udzielenia dodatkowych wyjaśnień.

2. W przypadku wątpliwości w zakresie interpretacji zapisów oferty Zamawiający dopuszcza możliwość składania uzupełnień do oferty na podstawie uprzedniego wezwania przez Zamawiającego.

3. Oferta powinna być kompletna i sporządzona zgodnie z treścią Zapytania ofertowego. Zamawiającego ma prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia lub wyjaśnienia braków w ofercie. Niewykonanie wezwania może skutkować odrzuceniem oferty.

4. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość :

a) odwołania postępowania w każdym czasie, gdy realizacja przedmiotu zamówienia okaże się niecelowa z uwagi na sytuację ekonomiczną lub organizacyjną firmy uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą finalizację zamówienia,

b) zakończenie postępowania bez dokonania wyboru Wykonawcy,

c) unieważnienie postępowania, zarówno przed, jak i po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podawania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy określa załącznik "Postanowienia dodatkowe i załączniki".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 
do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. 
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć: 
a. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, 
a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające znajomość norm i przepisów stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie OC oferenta na sumę gwarancyjną 700 tysięcy złotych. 
d. Oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z postępowania – zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 zapytania ofertowego. 
e. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
f. Pełnomocnictwo, w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 
g. Oświadczenie od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowiące Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
i. Wykaz zrealizowanych robót stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 
3. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu do składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny ofert: 

a) Cena brutto – waga punktowa 70 pkt. (70%)

Liczba punktów w kryterium „Cena brutto” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Najniższa wartość oferty brutto wśród otrzymanych ofert,
-------------------------------------------------------------- x 70
Wartość brutto wskazana w badanej ofercie


b) Gwarancja w zakresie całości wykonanych robót liczona od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego - waga punktowa - 10 pkt. (10%)

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

Okres gwarancji wskazany w badanej ofercie *
-------------------------------------------------------------- x 10
Najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert *


* Minimalny okres gwarancji, jaki może zaoferować Wykonawca to 24 miesiące. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona. W przypadku podania przez wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy, do wzoru zostanie podstawiony okres 60 miesięcy. Wykonawca powinien w formularzu ofertowym wpisać proponowany okres gwarancji w miesiącach (liczba całkowita).

c) Czas realizacji zamówienia liczony od 2 stycznia 2019 r., tj. od dnia rozpoczęcia opracowywania dokumentacji projektowej / robót budowlanych, a maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. (ostateczny dzień zakończenia projektu) – waga punktowa 10 pkt. (10%)

Liczba punktów w kryterium „Czas realizacji” będzie przyznawana według poniższej prawidłowości:

Oferty przekraczające czas realizacji 24 miesięcy będą odrzucane.

Czas realizacji do 12 miesięcy = 10 punktów (10%)
Do 13 miesięcy = 9 punktów (9%)
Do 14 miesięcy = 8 punktów (8%)
Do 15 miesięcy = 7 punktów (7%)
Do 16 miesięcy = 6 punktów (6%)
Do 17 miesięcy = 5 punktów (5%)
Do 18 miesięcy = 4 punktów (4%)
Do 19 miesięcy = 3 punktów (3%)
Do 20 miesięcy = 2 punktów (2%)
Do 21 miesięcy = 1 punktów (1%)
Do 22-24 miesięcy = 0 punktów (0%)

d) Terminy płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę począwszy od 30 dni – waga punktowa 10 pkt. (10%)

Liczba punktów w kryterium „Terminy płatności” będzie przyznawana według poniższej prawidłowości:

Oferty zakładające terminy płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę poniżej 30 dni będą odrzucane.

Oferty zakładające terminy płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę równe 30 dni = 0 pkt (0%).
31-40 dni = 1 pkt (1%)
41-50 dni = 2 pkt (2%)
51-60 dni = 3 pkt (3%)
61-70 dni = 4 pkt (4%)
71-80 dni = 5 pkt (5%)
81-90 dni = 6 pkt (6%)
91-100 dni = 7 pkt (7%)
101-110 dni = 8 pkt (8%)
111-120 dni = 9 pkt (9%)
121-130 dni = 10 pkt (10%)

Oferty zakładające terminy płatności faktur wystawianych przez Wykonawcę powyżej 130 dni liczone będą jak 130 dni (10 pkt, tj. 10%).

2. Łączna ocena obejmie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w kryteriach wskazanych w punkcie 1. Punkty będą liczone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, stosując zasadę zaokrąglania w dół.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsza – uzyskując najwyższą liczbę punktów. 

4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Wnioskodawca

Nazwa

Fundacja Bezpieczny Świat

Adres

Dolina 35

85-212 Bydgoszcz

kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

Numer telefonu

52 33 94 111

NIP

9671308741

Numer naboru

RPKP.06.01.02-IZ.00-04-191/18
 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
© Copyright 2009-2024 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018 - 2030