Przeka? 1% podatku

Aktualności

21-10-2020
 
01-10-2020
Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?, upami?tniaj?c? stare zdj?cianaszej gminnej miejscowo?ci - dnia 2 pa?dziernika
 
02-10-2020
Klub Prawicy Bydgoskiej i Fundacja Bezpieczny ?wiat organizuj? w sobot? 10 pa?dziernika kolejny wyjazd w ramach programu
 

word_bezpieczne_ferie_2015_12022015_banerek

Baner_internetowy_malarstwo_polskie1Newsletter

Je?eli chc? Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci
oaktualno?ciach iwydarzeniach, prosimy ozapisanie si? do naszego newslettera

Wypadek - i co dalej?

18-08-2010

Co robi?, gdy zdarzy nam si? wypadek lub st?uczka na drodze? Jaka jest kolejno?? czynno?ci, ktre powinni?my wykona??

Na pocz?tek przede wszystkim nale?y zabezpieczy? miejsce wypadku tak, aby nie dosz?o do kolejnej kolizji przez najechanie na pojazdy bior?ce udzia? w zdarzeniu. Nast?pnie sprawdzamy czy s? ofiary. W przypadku, gdy s? ranni nale?y im udzieli? pomocy przedlekarskiej i bezwzgl?dnie wezwa? pogotowie ratunkowe i policj?.

- Nic nie da reanimacja ofiary wypadku lub prba jego uwolnienia, gdy kolizja nie b?dzie widoczna z daleka i kto? dodatkowo wjedzie z impetem w rozbite samochody, dlatego przede wszystkim ostrze?my innych o niebezpiecze?stwie - dodaje podinspektor Armand Konieczny z Biura Ruchu Drogowego Komendy G?wnej Policji.

Przepisy prawa ruchu drogowego jednoznacznie wskazuj?, ?e je?eli nie ma ofiar i je?li to tylko mo?liwe, musimy niezw?ocznie usun?? auto z drogi tak, by nie powodowa? utrudnienia ruchu. Je?eli s? ofiary lub na skutek uszkodze? nie mo?na usun?? samochodu z drogi, to najprostszym sposobem jego oznakowania jest w??czenie ?wiate? awaryjnych i ustawienie trjk?ta ostrzegawczego, ktry powinien znajdowa? si? w ka?dym samochodzie. Chodzi o to, ?e w przypadku ofiar, usuni?cie samochodw mog?oby utrudni? ustalenie przebiegu zdarzenia.

W ferworze zamieszania i nerww towarzysz?cych ka?demu wypadkowi nie mo?na zapomnie? o w?asnym bezpiecze?stwie. Nie nale?y chodzi? po jezdni, gdzie odbywa si? ruch i kto? mo?e zosta? potr?cony. Bardzo dobrym pomys?em jest za?o?enie na siebie kamizelki odblaskowej, ktra dodatkowo zwi?kszy nasz? widoczno??.

Je?eli nie ma ofiar, a uczestnicy wypadku wiedz?, kto spowodowa? wypadek, nie trzeba wzywa? na miejsce policji. Funkcjonariusze stan? si? niezb?dni dopiero, gdy jest w?tpliwo??, co do tego, kto mo?e by? sprawc? wypadku lub gdy zachodzi podejrzenie, ?e ktry? z kieruj?cych jest pod wp?ywem alkoholu.

Je?eli przyjad? policjanci, zostanie przez nich spisany protok? z wypadku, a uczestnicy zostan? poinformowani o dalszym post?powaniu. Obie strony mog? tak?e samodzielnie spisa? stosowne o?wiadczenie powypadkowe, w ktrym opisz? przebieg zdarzenia, wykaz uszkodze? oraz okre?l?, po ktrej stronie le?y wina.

O?wiadczenie musi zawiera? kilka niezb?dnych informacji takich dat?, godzin? i miejsce kolizji, dok?adne dane uczestnikw i w?a?cicieli samochodw (je?li kieruj?cy nie jest w?a?cicielem auta) oraz numery polis ubezpieczeniowych i nazw? ubezpieczycieli. Mo?na te? dopisa? ewentualnych ?wiadkw.

W o?wiadczeniu sprawcy wypadku powinny znale?? si? tak?e okoliczno?ci i przyczyny wypadku tak, by nie by?o p?niej w?tpliwo?ci, co do przebiegu wypadku i winy. Dok?adny opis sytuacji (niekiedy uzupe?niony o szkic) pozwoli unikn?? sytuacji, kiedy to sprawca, nie chce si? przyzna? do winy przed ubezpieczalni?.

-Bardzo przydatna, szczeglnie dla ustalenia winnych wypadku i p?niejszego procesu likwidacji szkody, jest dokumentacja fotograficzna. Je?li mamy, wi?c tak? mo?liwo??, zrbmy zdj?cia z miejsca zdarzenia- t?umaczy podinspektor Armand Konieczny.

O?wiadczenie mo?na spisa? na specjalnym formularzy, ktry dost?pny jest przewa?nie na stronach ubezpieczalni lub na zwyk?ej kartce papieru.

Przypomnijmy przepisy.

Zgodnie z art. 50. Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, kierowca jest obowi?zany w razie awarii lub wypadku ostrzec innych kieruj?cych o postoju. Na autostradzie i drodze ekspresowej za ka?dym razem nale?y w??czy? ?wiat?a awaryjne oraz ustawi? trjk?t ostrzegawczy w odleg?o?ci 100 m za pojazdem.

Na wszystkich pozosta?ych drogach poza obszarem zabudowanym (niezale?nie od ilo?ci jezdni i pasw), rwnie? nale?y w??czy? ?wiat?a awaryjne, ale trjk?t umieszczamy w odleg?o?ci 30- 50 m za pojazdem i tylko w przypadku, je?eli stoimy w miejscu niedozwolonym na jezdni lub na poboczu w miejscu, w ktrym samochd jest niewidoczny.

Na obszarze zabudowanym w??czamy tak?e ?wiat?a awaryjne i umieszczamy trjk?t ostrzegawczy tu? za pojazdem lub na nim, ale nie wy?ej ni? jeden metr od ziemi. Na obszarze zabudowanym oznakowujemy auto tylko wtedy, gdy stoimy na jezdni w miejscy, w ktrym jest to zabronione.

?rd?o: www.motofakty.pl

 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzadowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

© Copyright 2009-2021 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia
homemade porn