Przeka? 1% podatku

Aktualności

21-10-2020
 
01-10-2020
Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?, upami?tniaj?c? stare zdj?cia naszej gminnej miejscowo?ci - dnia 2 pa?dziernika
 
02-10-2020
Klub Prawicy Bydgoskiej i Fundacja Bezpieczny ?wiat organizuj? w sobot? 10 pa?dziernika kolejny wyjazd w ramach programu
 

word_bezpieczne_ferie_2015_12022015_banerek

Baner_internetowy_malarstwo_polskie1Newsletter

Je?eli chc? Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci
o aktualno?ciach i wydarzeniach, prosimy o zapisanie si? do naszego newslettera

18-08-2010

Pierwszego wrze?nia setki tysi?cy dzieci rozpoczn? nowy rok szkolny. Wypocz?ci ale i rozkojarzeni uczniowie, cz?sto zapominaj? o podstawowych zasadach bezpiecze?stwa ruchu drogowego w trakcie swojej drogi do szko?y. Statystyki Policji wskazuj?, ?e dla wielu z nich ta droga ko?czy si? tragicznie.

 

 

Wrzesie? nale?y do jednych z najtragiczniejszych miesi?cy w roku, pod wzgl?dem liczby wypadków z udzia?em dzieci. Wypadki te s? na ogó? spowodowane rozpr??eniem i rozkojarzeniem po d?ugiej letniej przerwie. W trakcie drogi do/ze szko?y, dzieci zamiast koncentrowa? si? na otoczeniu, rozmy?laj? o swoich wakacyjnych przygodach. Rodzice równie? nie daj? dobrego przyk?adu, zapominaj?c o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpiecze?stwa swoich dzieci.

Tymczasem fundamentalne zasady gwarantuj?ce bezpieczn? drog? do szko?y, na które rodzic powinien zwraca? uwag?, mo?na zawrze? w kilku zdaniach:

  • pami?taj, aby Twoje dziecko zawsze by?o widoczne na drodze, nosi?o odblaski

  • nie pozwalaj dziecku s?ucha? muzyki czy korzysta? z telefonu komórkowego, gdy idzie pieszo do szko?y

  • zapoznaj dziecko z podstawowymi zasadami bezpiecze?stwa ruchu drogowego (aby zachowa?o szczególn? ostro?no?? na pasach, podczas przechodzenia przez ulic? czy na przystanku autobusowym/tramwajowym)

  • przypomnij dziecku, aby zawsze by?o skoncentrowane na otoczeniu

 

Rodzice cz?sto odwo?? dzieci do szko?y samochodem, aby i ta droga by?a dla ca?ej rodzina bezpieczna, nale?y przestrzega? nast?puj?cych zasad:

  • Gdy zawozisz swoje dziecko do szko?y, pami?taj, aby mia?o zawsze zapi?te pasy bezpiecze?stwa lub siedzia?o w specjalnym, odpowiednim foteliku ochronnym, je?eli nie uko?czy?o jeszcze 12 lat a jego wzrost nie przekracza 150cm.

  • Je?eli chcesz zainstalowa? fotelik dla dziecka na przednim siedzeniu, a Twój samochód wyposa?ony jest w poduszk? powietrzn?, pami?taj, aby ustawi? fotelik wy??cznie przodem do kierunku jazdy – nigdy ty?em. Otwieraj?ca si? z pr?dko?ci? 130 km/h w przypadku zderzenia poduszka jest dla dziecka, siedz?cego ty?em do kierunku jazdy olbrzymim niebezpiecze?stwem.

  • W czasie zderzenia przedniego przy pr?dko?ci 50 km/h, waga dziecka zwi?ksza si? dziesi?ciokrotnie, dlatego trzymanie dziecka na kolanach przez osob? doros?? podczas podró?y samochodem jest bardzo niebezpieczne. Osoba doros?a nie b?dzie w stanie utrzyma? dziecka, a je?li sama nie b?dzie zapi?ta to b?dzie dla dziecka dodatkowym zagro?eniem.

  • W samochodzie na pó?ce pod tyln? szyb? nie nale?y umieszcza? ci??kich przedmiotów. W przypadku zderzenia, mog? zmieni? si? w niebezpieczne pociski.

  • ?wie? przyk?adem – przestrzegaj zasad bezpiecze?stwa i przepisów drogowych. Pami?taj, ?e dzieci ucz? si? na?laduj?c swoich rodziców, Je?li nie dajesz dobrego przyk?adu, ?ami?c przepisy drogowe, dziecko w przysz?o?ci b?dzie zachowywa?.

?ród?o: www.renault.pl

 
wstecz Podziel siÄ™ linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzadowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

© Copyright 2009-2021 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia
homemade porn