Przeka? 1% podatku

Aktualności

21-10-2020
 
01-10-2020
Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?, upami?tniaj?c? stare zdj?cia naszej gminnej miejscowo?ci - dnia 2 pa?dziernika
 
02-10-2020
Klub Prawicy Bydgoskiej i Fundacja Bezpieczny ?wiat organizuj? w sobot? 10 pa?dziernika kolejny wyjazd w ramach programu
 

word_bezpieczne_ferie_2015_12022015_banerek

Baner_internetowy_malarstwo_polskie1Newsletter

Je?eli chc? Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci
o aktualno?ciach i wydarzeniach, prosimy o zapisanie si? do naszego newslettera

17-08-2010

Wakacje zbli?aj? si? ku ko?cowi i czekaj? nas powroty z wypoczynku. Poni?ej przedstawiamy kilka rad przydatnych podczas podró?y autem.

?miertelne pociski

Skrytki w samochodach s?u?? do przewo?enia podr?cznych rzeczy. Dlaczego wi?c tyle przedmiotów przewozimy luzem, zupe?nie nie zdaj?c sobie sprawy, ?e w chwili hamowania mog? by? dla nas zabójcze?

Przy nag?ym hamowaniu niezabezpieczone przedmioty nabieraj? p?du, który mo?e z nich uczyni? ?miertelne pociski. Je?li jad?c z pr?dko?ci? 50 km/h zderzymy si? z nieruchom? przeszkod?, telefon komórkowy mo?e uderzy? w nas z si?? równ? 6-kilogramowemu odwa?nikowi. A ile w tej samej sytuacji wa?y litrowa butelka z wod? mineraln?? Okazuje si?, ?e a? 60 kg. Przy 90 km/h jej waga wzro?nie do 202 kg!

Przed wyruszeniem w tras? sprawd?, czy w samochodzie nie ma drobnych przedmiotów po?o?onych gdzie? luzem. Szczególnie niebezpieczne jest przewo?enie ich na pó?ce przy tylnej szybie. Usu? stamt?d ksi??ki, gazety, maskotki czy apteczk?. Zabezpiecz te? zabawki, które w podró? zabieraj? ze sob? dzieci. Niegabarytowe przedmioty zawsze pakuj do baga?nika, a je?li masz samochód kombi bez kratki dziel?cej cz??? pasa?ersk? od towarowej, unieruchom pasami wszystkie baga?e. Drobnych przedmiotów nie przewo? pod siedzeniem kierowcy, bo w czasie jazdy mog? si? wysun?? i zablokowa? peda?y.

Przed p?dem zabezpiecz nie tylko przedmioty, ale równie? siebie i pasa?erów. M??czyzna wa??cy 90 kg jad?c bez zapi?tych pasów samochodem z pr?dko?ci? 50 km/h przy zderzeniu z nieruchom? przeszkod? uderzy w przedni? szyb? z tak? sam? si?? jak betonowa p?yta o wadze 3,5 tony!

 

Kiedy pasy nie chroni??

Napinacze pasów, aktywne zag?ówki i poduszki powietrzne zapewniaj? optymaln? ochron? tylko wtedy, gdy siedzisz w fotelu w prawid?owy sposób.

Je?li w chwili zderzenia noga kierowcy b?dzie prawid?owo ugi?ta, sko?czy si? na z?amaniu w jednym miejscu. Je?li za? b?dzie wyprostowana – mo?e doj?? do z?amania w kilku miejscach i naruszenia stawu biodrowego. Podobnych ró?nic mo?na wskaza? wiele. Dlatego przed w??czeniem silnika warto sprawdzi?, czy nasza pozycja jest prawid?owa.

Kierowca powinien siedzie? na tyle nisko, by jego nogi nie przylega?y do kierownicy. Wielu trudno to zrozumie? – a? 90 proc. kieruj?cych przyznaje, ?e zdarza im si? prowadzi? auto kolanami! Odleg?o?? fotela od kierownicy powinna by? ustawiana przy wci?ni?tym pedale sprz?g?a. To bowiem najodleglejszy punkt, do którego si?gn?? musi stopa kierowcy. Ca?a stopa, bo sprz?g?a nie nale?y wciska? tylko czubkiem buta! W czasie u?ywania tego peda?u noga powinna by? lekko ugi?ta w kolanie. Je?li podczas puszczania sprz?g?a udo zahacza o kierownic?, fotel nale?y odsun?? do ty?u.
Oparcie fotela powinno by? ustawione niemal pionowo; tak, by ?opatki przylega?y do niego nawet wówczas, gdy kierowca zbli?y swój nadgarstek do szczytu kierownicy. Niewygodnie? Paradoksalnie takie ustawienie fotela przy d?ugich podró?ach sprzyja koncentracji i chroni przed bólami kr?gos?upa. Nie nale?y te? wygina? zag?ówka, bo wbrew powszechnej opinii nie s?u?y on komfortowi jazdy, ale wy??cznie bezpiecze?stwu. W czasie podró?y powinien przylega? do potylicy.

R?ce na kierownicy powinny by? zawsze u?o?one w pozycji "za pi?tna?cie trzecia". Inny sposób kierowania jest nieprawid?owy, bo nie zapewnia bezpiecze?stwa. Poza manewrem zmiany biegów, kierownic? trzeba trzyma? dwoma r?kami. Niebezpieczne s? sytuacje, gdy kierowca w czasie jazdy zmienia ustawiania klimatyzacji, pije czy wk?ada p?yt? do odtwarzacza. Prowadz?c samochód jedn? r?k? nie wykonamy bowiem szybkiego manewru wymijania, gdy na jezdni niespodziewanie pojawi si? przeszkoda, a podczas nag?ego hamowania nasz samochód zjedzie na drugi pas ruchu lub pobocze. Tymczasem a? 70 proc. kierowcom zdarzy?o si? pu?ci? kierownic? zupe?nie i poprosi? pasa?era o jej przytrzymanie!

Prawid?ow? pozycj? stabilizuje pas bezpiecze?stwa, który powinien mocno przylega? do biodrowej cz??ci cia?a. Nale?y zadba?, by na ca?ej d?ugo?ci by? on wyprostowany. W innym wypadku nie tylko nie zadzia?a prawid?owo, ale mo?e nawet wyrz?dzi? krzywd?.

Po?lizg latem

Je?li my?la?e?, ?e po?lizg latem mo?liwy jest tylko w czasie deszczu, myli?e? si?. Na rozgrzanym asfalcie samochód mo?e zachowywa? si? jak na lodzie!

Rozgrzany asfalt mo?e spowodowa? dwa rodzaje po?lizgu. W pierwszym przyczepno?? trac? przednie ko?a – powstaje zjawisko podsterowno?ci, którego opanowanie wymaga natychmiastowego zdj?cia nogi z gazu, zmniejszenia zakresy skr?tu kierownicy i delikatnego jego powtórzenia. Kiedy natomiast kontakt z asfaltem strac? tylne ko?a i powstanie nadsterowno??, kierowca powinien nacisn?? sprz?g?o, by równomiernie doci??y? wszystkie ko?a, i szybko skr?ci? kierownic?, by wróci? na w?a?ciwy tor jazdy. Najskuteczniej jednak unika? po?lizgów w ogóle, a do tego wystarczy nie przekracza? dozwolonej pr?dko?ci!

W upa?y trzeba te? pami?ta? o ograniczonych zdolno?ciach psychofizycznych kierowcy. Gor?ce powietrze szybko m?czy i niekorzystnie wp?ywa na koncentracj?. Dlatego w czasie d?ugich letnich podró?y warto robi? cz?stsze ni? zwykle postoje i du?o pi?. Nie nale?y przesadza? z klimatyzacj?! Du?a ró?nica temperatur mi?dzy och?adzanym wn?trzem samochodu a upa?em na zewn?trz powoduje szok termiczny, który obni?a odporno?? organizmu. Wtedy ?atwo z?apa? przezi?bienie, które mo?e zepsu? ca?y urlop. Optymalna temperatura w poje?dzie w czasie lata to 20-24 stopnie C. Je?li na dworze jest ponad 30 stopni, warto dla w?asnego bezpiecze?stwa podnie?? temperatur? w aucie o 1-2 stopnie C.

Wn?trze samochodu nagrzewa si? bardzo szybko. Gdy na dworze temperatura wynosi 24 stopnie C, to wystarczy nieca?e 10 minut, by w aucie zrobi?o si? 38 stopni C. Dlatego pod ?adnym pozorem nie wolno zostawia? wewn?trz bez opieki dzieci i zwierz?t!

?ród?o: http://weekendbezofiar.pl

 

 
wstecz Podziel siÄ™ linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzadowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

© Copyright 2009-2021 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia
homemade porn