Przeka? 1% podatku

Aktualności

21-10-2020
 
01-10-2020
Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?, upami?tniaj?c? stare zdj?cia naszej gminnej miejscowo?ci - dnia 2 pa?dziernika
 
02-10-2020
Klub Prawicy Bydgoskiej i Fundacja Bezpieczny ?wiat organizuj? w sobot? 10 pa?dziernika kolejny wyjazd w ramach programu
 

word_bezpieczne_ferie_2015_12022015_banerek

Baner_internetowy_malarstwo_polskie1Newsletter

Je?eli chc? Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci
o aktualno?ciach i wydarzeniach, prosimy o zapisanie si? do naszego newslettera

17-08-2010

Straty finansowe, szkody psychiczne, problemy z prawem – to powa?ne konsekwencje, które mog? dotkn?? rodziców, którzy nie przygotowali dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu. Aby unikn?? takich problemów, wakacyjne dni rodzice powinni po?wi?ci? na nauk? bezpiecznego klikania oraz na zwrócenie wi?kszej uwagi na to, co robi? ich dzieci w Internecie.

(Nie)anonimowe przest?pstwa

Wakacje to czas, kiedy wiele dzieci niewyje?d?aj?cych na letni wypoczynek po prostu si? nudzi. Internet staje si? wówczas atrakcyjnym miejscem rozrywki. Niestety, w tym czasie dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Szukaj?c przyjació? w Sieci, dzieci mog? napotka? osoby, które podaj? si? za kogo? innego, ni? s? w rzeczywisto?ci. Administratorzy portali spo?eczno?ciowych ostrzegaj? przed osobami, które próbuj? wy?udzi? dane osobowe, zdj?cia lub filmy z udzia?em dziecka. Przest?pcy seksualni, którzy czyhaj? na dzieci na wirtualnych czatach, w?a?nie w czasie wakacji zbieraj? najwi?ksze ?niwo. Dzieciom wydaje si?, ?e w Sieci s? anonimowe, dlatego pozwalaj? sobie na dzia?ania, na które nie zgodzi?yby si? w „?wiecie realnym”. Nie czytaj? regulaminów forów internetowych, czatów czy serwisów aukcyjnych. Bywa, ?e ju? 10-letnie dziecko wykorzystuje konta rodziców na internetowych serwisach aukcyjnych bez ich wiedzy, do kupowania lub sprzedawania przedmiotów. W efekcie powstaj? straty finansowe, szkody psychiczne oraz problemy z prawem, które dotykaj? nie tylko dziecko, ale tak?e rodziców.

Rodzic odpowiedzialny

Psychologowie i instytucje zajmuj?ce si? edukacj? internetow?, od pierwszych dni wakacji otrzymuj? zg?oszenia o przykrych skutkach nieumiej?tnego korzystania z Sieci. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e liczba tych zg?osze? znacznie zwi?kszy si? do zako?czenia letniej przerwy w nauce.
Dzieci, zw?aszcza te, które stawiaj? pierwsze kroki w Sieci, pozostawione bez opieki rodziców mog? narazi? siebie i swoj? rodzin? na niebezpiecze?stwo. Rodzice musz? by? ?wiadomi odpowiedzialno?ci moralnej i karnej za post?powanie dziecka w Internecie. - mówi Jakub ?piewak, prezes Fundacji Kidpotect.pl, zajmuj?cej si? edukacj? internetow?.

Rodzic nauczycielem – Internet przyjacielem

Internet to wspania?e narz?dzie, z pomoc? którego dzieci mog? zdobywa? wiedz?, szuka? cennych informacji ze ?wiata nauki i kultury, a tak?e utrzymywa? kontakt ze znajomymi. Aby jednak Internet dobrze pos?u?y? dzieciom, nale?y je nauczy? rozs?dnego korzystania z jego zasobów. Najlepiej, aby dzieci uczy?y si? podstawowych zasad bezpiecze?stwa w Sieci od rodziców. Niestety, rodzice cz?sto bagatelizuj? ten problem, t?umacz?c si? nieznajomo?ci? nowych technologii. To zrozumia?e, skoro kiedy sami byli dzie?mi, nie by?o jeszcze Internetu. Ten fakt nie zwalnia jednak rodziców od zachowania czujno?ci. „Post?p technologiczny sprawia, ?e ka?de pokolenie odkrywa co? nowego. Rola rodzica jednak zawsze pozostaje taka sama. Nie chodzi o to, aby rodzice nagle zostali specjalistami od informatyki, ale o to, aby zobaczyli dobre strony Internetu i pokazali dziecku jak funkcjonowa? w nim bezpiecznie. – mówi Magdalena Cio?ek, psycholog i wiceprezes Fundacji Kidprotect.pl.

Rodzicielsk? czujno?? wspomagaj? filtry rodzinne, które doro?li mog? samodzielnie zainstalowa? na domowym komputerze. W przypadku problemów nale?y szuka? pomocy w firmach, które dystrybuuj? oprogramowanie lub skorzysta? z rad znajomych. Podkre?lam jednak, ?e filtr rodzinny nigdy nie zast?pi rodziców. Czujny rodzic rozmawiaj?cy ze swoim dzieckiem, plus dobre oprogramowanie to dobra recepta na sukces w wychowaniu dziecka do bezpiecznego korzystania z Sieci – dodaje Magdalena Cio?ek.

 1. ROZMAWIAJ. Rozmawiaj jak najwi?cej z dzieckiem. Nie karz go za b??dy, o których ci mówi. Rozmawiaj z innymi rodzicami, wymieniajcie spostrze?enia na temat dzia?a? waszych dzieci w Internecie.
 2. ZDOBYWAJ WIEDZ?. Surfuj po Sieci, aby samemu odkry? tajemnice Internetu. Poka? warto?ciowe strony dziecku, zach?caj je do szukania wiedzy w Sieci. B?d? przyk?adem!
 3. UCZ. Ucz dziecko i ostrzegaj przed niebezpiecze?stwami w Internecie. Naucz zasad bezpiecznego kontaktu z innymi w Sieci.
 4. USTAL ZASADY. Wspólnie z dzieckiem okre?lcie, ile czasu b?dzie sp?dza?o dziennie przy komputerze. Zabro? dziecku podawania swoich danych osobowych, takich jak nazwisko, numer telefonu czy adres zamieszkania. Powiedz o odpowiedzialno?ci karnej za n?kanie innych w Sieci, podszywanie si? pod innych u?ytkowników na internetowych aukcjach, itp.
 5. REAGUJ. Zawiadamiaj policj? o przest?pstwach, a administratorów portali o niew?a?ciwych zachowaniach internautów. Je?li zauwa?ysz, ?e twoje dziecko jest n?kane w Sieci lub sta?o si? ofiar? przest?pcy seksualnego, natychmiast zapewnij mu wsparcie psychologa.
 6. ZABEZPIECZ SPRZ?T. Wspomagaj swoj? czujno?? programami filtruj?cymi tre?ci i programami antywirusowymi. Regularnie aktualizuj oprogramowanie.
 7. 7. GROMAD? DANE. Zaznaczaj opcj? archiwizowania rozmów na wirtualnych czatach i komunikatorach. B?d? podstaw? dochodzenia policyjnego w razie niebezpiecznej sytuacji.
Ramka.1 . Dobre rady dla rodziców.

Pami?taj, ?e…

 • zniewa?aj?c, n?kaj?c innych w Internecie,
 • wysy?aj?c w Sieci gro?by np. „zabij? ci?”, „popami?tasz mnie”,
 • u?ywaj?c wulgarnych s?ów na portalach internetowych,
 • podszywaj?c si? pod kogo? innego na czacie, portalu spo?eczno?ciowym lub serwisie aukcyjnym,
 • zamieszczaj?c w Sieci muzyk? lub filmy, których nie jest autorem

… twoje dziecko pope?nia wykroczenie lub nawet przest?pstwo! W zale?no?ci od wieku,
dziecko lub rodzic mo?e ponie?? konsekwencje prawne. Pami?taj, ?e anonimowo?? w Sieci
w praktyce nie istnieje, a granica mi?dzy g?upim ?artem a przest?pstwem jest bardzo cienka.

Ramka.2 . Odpowiedzialno?? dziecka i rodziców wobec prawa.

Wakacje z korzy?ci? na przysz?o??

Wakacje to idealny moment na rozmowy z dzieckiem o Sieci, w domu czy na wakacyjnym wyje?dzie. Warto znale?? ten czas, skoro przysz?o?? naszych dzieci b?dzie oparta w?a?nie na wirtualnym ?wiecie. Ju? teraz na naszych oczach ro?nie pokolenie, które b?dzie w Sieci nawi?zywa? biznesowe kontakty, negocjowa? i podpisywa? umowy. Je?li zawczasu przygotujemy dziecko do bezpiecznego obcowania z Internetem, mo?emy by? bardziej spokojni o jego przysz?o??.
 
wstecz Podziel siÄ™ linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzadowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

© Copyright 2009-2021 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia
homemade porn